อ.พีระ พนาสุภน

ชื่อ

 • พีระ พนาสุภน

ประวัติการศึกษา

 • จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอำนวยศิลป์ ได้ที่ 1 ของโรงเรียน (พ.ศ. 2509-2511)
 • จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พ.ศ. 2511-2513)
 • เคยศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2513-2517)
 • ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2528)
 • “THE THAILAND EXECUTIVE LEADERSHIP CONFERENCE” Harvard University, USA (พ.ศ. 2535)
 • จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ. 2542-2545)
 • เคยศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2546)

ประสบการณ์

 • ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชา MAC (พ.ศ. 2517 – ปัจจุบัน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด (พ.ศ. 2524 – ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนสหะพาณิชย์ แผนกพาณิชยการ (พ.ศ. 2524- 2531)
 • วิทยากรพิเศษและตัวแทนคณะผู้แทนการค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2528- 2534)
 • กรรมการสมาคมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา (พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร (พ.ศ. 2548- ปัจจุบัน)
 • เลขาธิการพรรคพลังแผ่นดินไท (พ.ศ. 2549- 2550)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี (พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน)
 • อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2552-2553)

ความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารองค์กรธุรกิจ, องค์กรการศึกษา และพรรคการเมือง
 • กฎหมายการศึกษา (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550)

E-mail: PPP@MACeducation.com