การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 และ

เรามีกฎหมายการศึกษาเป็นครั้งแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542.

…ต่อมาปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นปีที่ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001) เราก็มีหลักสูตรใหม่

 คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ที่มาแทนทุกหลักสูตรที่มีอยู่ตอนนั้น.

ผลจากการปฏิรูปการศึกษาในระดับโลก โดยเฉพาะทางซีกโลกตะวันตก
ซึ่งมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแกนหลัก
คำว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” หรือ “21st Century Skills”
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาทั่วโลก.

สิ่งที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม คือ การกำหนดให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติของหลายประเทศในการปฏิรูปการศึกษา เช่น

“การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” (21st Century Learning),

“การศึกษาในศตวรรษที่ 21” (21st Century Education),

“ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” (21st Century Learnner) ฯลฯ

สำหรับประเทศไทย…เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เรียกว่า “การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (ปี พ.ศ. 2552-2561).”

การปฏิรูปรอบนี้มีการปรับหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกครั้งหนึ่ง เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับโลกที่มุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนรู้อีกครั้ง โดย เน้นสอนให้น้อยลง แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้น (Teach Less, Learn More).  

สำหรับการออกแบบการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียน ยังคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เป็นสภาพจริง (Authentic Learning) และ การประเมินผลที่เป็นสภาพจริง (Authentic Assessment) และ ให้ความสำคัญกับการสอบวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ โดยกำหนดให้นำผลการสอบมาใช้ในการสอบคัดเลือก, การเลื่อนวิทยฐานะของครูผู้สอน, การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก.

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สอนมีแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด จึงได้จัดทำ เอกสาร “ครูแห่งศตวรรษที่ 21” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับศตวรรษที่ 21  ซึ่งวันนี้ ขอนำเสนอหัวข้อ “การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตรวรรษที่ 21″  เพื่อให้ทุกท่านได้ลองศึกษากันนะครับ.

download ที่นี่ >> การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21.pdf

Still quiet here.sas

Leave a Response