ความเชื่อและค่านิยม (Beliefs & Values)


ความเชื่อ (Beliefs)  =    สิ่งที่เรารู้สึกหรือคิดว่าเป็นจริง อันจะนำไปสู่ค่านิยม  (จริง/ไม่จริง ต้องตีความ)

ค่านิยม (Values)      =    สิ่งที่เราเชื่อว่าสำคัญหรือมีคุณค่าในชีวิต อันจะนำไปสู่การมีจริยธรรมหรือการกระทำที่ดี  (ดี/ไม่ดี ต้องตีความ)


ตัวอย่าง

1. คนจีนมีความเชื่อว่า “การศึกษาจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต”,
     คนจีนจึงมีค่านิยม “การให้การศึกษาแก่บุตรหลาน”.

2.  สังคมไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า “การรับราชการเป็นความมั่นคงของชีวิต”,
      คนไทยส่วนใหญ่จึงมีค่านิยม “การรับราชการ”.

3.  พนักงานในองค์กรนี้มีความเชื่อว่า “การกำกับกิจการและจรรยาบรรณ (corporate governance) จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานคิดดี ทำดี             และบริหารดี อันจะนำไปสู่ความเจริญและยั่งยืนขององค์กร”,
      พนักงานจึงมีค่านิยมเรื่อง “คุณธรรมนำการคิด”.

 

พีระ พนาสุภน
4 ตุลาคม 2556

Still quiet here.sas

Leave a Response