เข้าใจใช้เป็น, ทักษะ, ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ (Literacy, Skill, Expertise & Competency)

1. ความเข้าใจใช้เป็น (literacy)

คือ “ความสามารถในระดับเข้าใจและปฏิบัติได้”.   ความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ   ต้องมีความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความความรู้,  และนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ หรือ ลงมือปฏิบัติได้  เช่น ICT literacy  คือ เข้าใจและสามารถใช้ ICT ได้,  health literacy คือ มีความเข้าใจเรื่องสุขภาพและสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นคนมีสุขภาพดีได้,  literacy ทางด้านภาษา คือ อ่านเข้าใจ สามารถเขียนสื่อสารและพูดสื่อสารรู้เรื่อง ฯลฯ

2. ทักษะ (Skill)

คือ “ความสามารถในการปฏิบัติได้ในระดับที่ทำได้อย่างคล่องแคล่วหรือชำนาญ อันเกิดจากการทำหรือปฏิบัติบ่อยๆ”.  ทักษะจะต้องมาจากพื้นฐานสำคัญคือ ความเข้าใจใช้เป็น.   ปัจจุบันการประเมินผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Learning outcomes) มักจะกำหนดตัวบ่งชี้สำคัญ คือ ความเข้าใจใช้เป็นและทักษะ (literacy and skill) เช่น ความเข้าใจใช้เป็นในด้าน ICT,  ความเข้าใจใช้เป็นในด้านภาษา,  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการทำงานร่วมกัน ฯลฯ

3. ความเชี่ยวชาญ (expertise)

คือ “ความสามารถในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ปฏิบัติได้ในระดับดีมาก โดดเด่น หรือเชี่ยวชาญ”.   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) คือ ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ มีทักษะในระดับสูงทางด้านสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน, ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ฯลฯ

4. สมรรถนะ (competency)

คือ “ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานตามอาชีพหรือตำแหน่งหน้าที่”  เช่น สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู, สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คนคนนั้นมีความเข้าใจใช้เป็นและทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานตามสาขาวิชาชีพหรือตำแหน่งงานนั้น และแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาให้เป็นที่ประจักษ์.

 

พีระ พนาสุภน
4 ตุลาคม 2556

Still quiet here.sas

Leave a Response