ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

ทักษะ (skill) คือ ความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความคล่องแคล่วหรือชำนาญ อันเกิดจากการทำหรือปฏิบัติบ่อยๆ

พ.ศ. 2338 หรือ ค.ศ. 1795
Sir William Curtis ได้เสนอทักษะที่จำเป็นไว้ในหลักสูตรการศึกษา 3 ด้าน คือ 3Rs ได้แก่ :-

1) Reading ที่หลายคนแปลว่า “อ่านออก”

2) Writing ที่หลายคนแปลว่า “เขียนได้”

และ 3) Arithmetic ที่บางคนให้คำจำกัดความว่า “คิดเลขเป็น”


แต่นั่น คือ เมื่อ 200 ปีที่แล้ว!

 

ปัจจุบัน ทักษะ 3Rs ของ Sir William Curtis ได้รับการปรับเปลี่ยนมาเป็นทักษะ 3ร.
ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนมานานแล้ว คือ

1) รู้อ่านรู้เขียน (literacy) คือ ไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้ (reading & writing) แต่ต้อง “อ่านเข้าใจเขียนรู้เรื่อง” คือ เข้าใจความหมายของคำต่างๆ และสามารถสื่อสารคำต่างๆ เหล่านั้นออกมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หรือ “รู้ศัพท์รู้ภาษา”
          Literacy มีอีกความหมายหนึ่งคือ “เข้าใจใช้เป็น” เมื่อใช้กับความรู้ด้านอื่นๆ เช่น ICT Literacy คือ เข้าใจและใช้ ICT เป็น, Health Literacy คือ เข้าใจและสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นคนมีสุขภาพดี ฯลฯ

2) รู้คณิต (numeracy) คือ ไม่ใช่แค่คิดเลขเป็น (arithmetic) แต่ต้องมีความสามารถตีความและเข้าใจความคิดต่างๆ ที่สื่อสารออกมาในรูปของคณิตศาสตร์ (mathematics) เช่น เลขคณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต, ตรีโกณมิติ ฯลฯ และสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตได้

3) รู้ ICT (information and communications technology literacy) คือ เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน

 

โลกในศตวรรษที่ 21

เยาวชนจำเป็นต้องมี ทักษะเข้าใจใช้เป็น 3ร.,

และจะต้องมี ทักษะ 4ก. หรือ 4Cs ด้วย ได้แก่ :-

1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical thinking) คือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล และต้องสามารถตัดสินคุณค่าของเรื่องต่างๆ ที่คิดนั้นด้วย

2) การสื่อสาร (Communication) คือ ต้องมีความสามารถใช้ศัพท์ใช้ภาษา, ใช้ ICT และใช้จิตวิทยาเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จได้

3) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) คือ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, การร่วมมือกับคนหลายคนที่อาจมีพื้นฐานต่างกัน ทั้งแนวคิด, ความเชื่อ, หรือความรู้ เพื่อทำงานหรือทำกิจกรรมใดๆ ให้ประสบความสำเร็จได้

4) การสร้างสรรค์ (Creativity) คือ มีความสามารถในการจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อันจะนำไปสู่สิ่งใหม่หรือความคิดใหม่ๆ, วิธีการใหม่ๆ ที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)

“เข้าใจใช้เป็น 3ร.” คือ 1) รู้อ่านรู้เขียน, 2) รู้คณิต และ 3) รู้ ICT บวก

“ทักษะ 4ก.” คือ 1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ, 2) การสื่อสาร, 3) การทำงานร่วมกัน และ 4) การสร้างสรรค์

รวมเป็น 3ร.+4ก. หรือ 3Rs+4Cs คือ ทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
ซึ่งจะต้องได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 นี้

…ก่อนที่เยาวชนไทย “จะตกยุค”

พีระ พนาสุภน
10 กันยายน 2556

Still quiet here.sas

Leave a Response