AEC : การเปิดเสรีการบริการการศึกษา ปี 2558

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN COMMUNITY ในปี 2558 ซึ่งประกอบไปด้วยความร่วมมือ 3 ส่วน หรือที่เรียกกันว่า 3 เสาหลัก ได้แก่ :-

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC)

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC)

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC)

ความเปลี่ยนแปลงที่เราจะเห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  โดยในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวเป็นตลาดเดียว, มีฐานการผลิตร่วมกัน, มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือได้อย่างเสรี.

      “การศึกษา” ได้รับการจัดอยู่ในหมวด “การบริการ”  ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในเรื่องการเปิดเสรีการบริการการศึกษาแล้วตามข้อผูกพันชุดที่ 7 (Package 7th)  โดยแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขการเปิดเสรีที่แตกต่างกัน.  ในส่วนของประเทศไทย ได้ลงนามและตกลงที่จะเปิดเสรีการบริการการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 โดยมีรูปแบบต่างๆ ตามตารางที่สรุปไว้ดังนี้ :-

Still quiet here.sas

Leave a Response