การศึกษา : ภารกิจสำคัญของรัฐบาล (2)

“สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาของประชาชนจะต้องได้รับการคุ้มครอง,

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในด้านการศึกษาจะต้องมีการดำเนินการ

ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้ประกาศไว้.”

Download PDF >> 10-ภารกิจ2

Still quiet here.sas

Leave a Response