การศึกษา : ภารกิจสำคัญของรัฐบาล (1)

การศึกษา เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองต่างก็ชูเป็นนโยบายสำคัญในตอนหาเสียง.

พึงระลึกว่านโยบายที่พรรคการเมืองได้ให้ไว้ต่อสาธารณะ ถือเป็น

สัญญาประชาคม (Social Contract)

ที่พรรคจะต้องดำเนินการเมื่อมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศ. 

Download PDF >> 9-ภารกิจ1

Still quiet here.sas

Leave a Response