การเรียนรู้

การเรียนรู้จะทำให้มนุษย์ผู้ที่มีเจตนา (Deed) และความปรารถนาอันแรงกล้า (Will)

เปลี่ยนแปลงกรรม (Karma) อันได้แก่ กาย, วาจา และใจ ของตนเองได้.

คนเรียนรู้…ชุมชนจะพัฒนา…ชาติก็จะรุ่งเรือง.

Download PDF >>  5-การเรียนรู้