ทำไม? การศึกษาต้องมาก่อน

การศึกษาเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ (National Agenda) ของประเทศที่พัฒนาแล้วทุกประเทศ,
เพราะการพัฒนาประเทศ จะต้อง พั ฒ น า ค น,
และในการ พั ฒ น า ค น ต้องอาศัยเรื่อง ก า ร ศึ ก ษ า.

“ก า ร ศึ ก ษ า พั ฒ น า ค น แ ล ะ ค น พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ”

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ

“ก า ร ศึ ก ษ าสร้างค น . . . ค น สร้าง ช า ติ ”.

Download บทความฉบับเต็ม (pdf.) >> 1-ทำไมการศึกษาต้องมาก่อน

Still quiet here.sas

Leave a Response