การปฏิรูปการเมืองไทย ตอน 2

โครงสร้างอำนาจอธิปไตยใหม่

ที่ผ่านมาอำนาจอธิปไตยของเราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุนระดับชาติและนายทุนต่างชาติ

เนื่องจากกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล (checks and balances) ของเราไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ…

เราจึงจำเป็นต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” เพื่อออกแบบโครงสร้างอำนาจอธิปไตยใหม่

ดังข้อเสนอของ “ชมรมสภาประชาชน” ในหนังสือเล่มนี้…

คลิกที่รูป เพื่อ download หนังสือ!!

Still quiet here.sas

Leave a Response