การปฏิรูปการเมืองไทย ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 : อำนาจอธิปไตยภายใต้พรรคการเมือง

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย…อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย.

รัฐธรรมนูญแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ฝ่าย  ได้แก่

อำนาจนิติบัญญัติ,
อำนาจบริหาร
และ อำนาจตุลาการ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มี องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่

   คณะกรรมการการเลือกตั้ง,

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

และ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เพื่อให้องค์กรอิสระเหล่านี้ ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของทั้ง 3 ฝ่ายที่กล่าวมา.

 แต่…การปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้เศรษฐกิจในระบบทุนนิยม,

อำนาจอธิปไตยของปวงชน กลับตกอยู่ภายใต้อำนาจเงิน

ของพรรคการเมืองที่มีนายทุนระดับชาติสนับสนุน

…………………

ถ้าเรากากบาทเลือก ส.ส.และ ส.ว.จากพรรคการเมืองที่มีนายทุนระดับชาติสนับสนุน ก็เหมือนกับเรายกอำนาจอธิปไตยของเราให้นายทุนไปเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องแบบเบ็ดเสร็จ  โดยที่เราทำอะไรไม่ได้อีก หลังกากบาทเลือกตั้งไป

ดังนั้น….เราจึงจำเป็นต้องร่าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อออกแบบ โครงสร้างอำนาจอธิปไตยใหม่ เพื่อให้ชาวไทยปลอดภัยจากอิทธิพลของเหล่านายทุน!!

 คลิกที่รูป เพื่อ download หนังสือ!!

 

 

Still quiet here.sas

Leave a Response