การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

Road Map การปฏิรูปการศึกษาไทยซึ่งจะต้องเริ่มจาก จุดมุ่งหมาย, หลักการ และ วิธีการจัดการศึกษา   รวมทั้งจะต้องมีการปฏิรูปให้ครบทั้ง 5 ด้าน จึงจะสามารถตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 นี้ได้.

          จุดเปลี่ยนสำคัญ อยู่ที่ การปฏิรูปการเรียนรู้ (การเรียนการสอน)
ซึ่งจะต้องพัฒนาครูให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนแบบ Teach Less, Learn More กล่าวคือ…

1.  ให้นักเรียนเรียนรู้จากการทำโครงการ (Project-based Learning)

2.  จัดการเรียนการสอนตามความต้องการ (On-demand)

3.  จัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับรายบุคคล (Personalized)

4.  จัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน (Collaborative)

5.  นำห้องเรียนสู่ชุมชนโลก (Global Community)

6.  นำผู้เรียนให้เรียนรู้ผ่านเครือข่าย (Web-based)

7.  มีการประเมินผู้เรียนเป็นระยะ : เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ (Formal Evaluations)

และ     8. ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning for Life)

 หมายเหตุ  :  การปฏิรูปการเรียนรู้ 8 ข้อข้างต้น สามารถตอบโจทย์ให้กับโรงเรียนทางเลือกได้ด้วย.

download ฉบับเต็มที่นี่ >> การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21.PDF 

Still quiet here.sas

Leave a Response