การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ได้มีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย
เช่น การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ,
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบถอยหลัง,
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนกลับ,
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนรอย
ในที่นี้ขอเรียกว่า

“การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ”
ซึ่งดูเหมือนว่าจะตรงกับความหมายที่ผู้นำเสนอแนวคิดได้กล่าวไว้ ดังนี้

“กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ ให้เริ่มจากมองให้เห็นภาพว่า เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนการสอน  นักเรียนควรทิ้งร่องรอยหลักฐานอะไรที่จะบ่งบอกว่า ได้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนั้น  แล้วจึงมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างผลงานหลักฐานการเรียนรู้ อันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเขาได้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้แล้ว”

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับก็คือ การจัดการเรียนรู้ที่นำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นเป้าหมายสำคัญที่นักเรียนต้องเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายนั้น (จุดจบเรื่อง )

ส่วนครู…มีบทบาทสำคัญที่ต้องหาหนทางนำพานักเรียนไปให้ถึงตอนจบ
แบบ Happy Ending ( ดี-เก่ง-สุข-พึ่งตนเองได้ ).

ดาวน์โหลด  ”Backward Design” ฉบับเต็ม ที่นี่ >> The 21st CenturyTeacher-Backward Design.PDF

Still quiet here.sas

Leave a Response