ความสุขแห่งชาติ

เสรีภาพ (Liberty) ประกอบด้วย สิทธิและความอิสระ (Rights & Freedom).
แต่ถ้าประชาชนทุกคนใช้สิทธิของตนเองอย่างอิสระ ก็อาจจะไปกระทบสิทธิและความอิสระของผู้อื่น,
และความเสมอภาค (Equality) ก็ไม่อาจจะเกิดได้เช่นกัน
ถ้าทุกคนใช้สิทธิและความอิสระของตนเองได้อย่างเต็มที่,
เพราะศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประชาชนแต่ละคนไม่เท่ากัน.

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิและความอิสระของประชาชน เพื่อไม่ให้ไปกระทบต่อสิทธิและความอิสระของผู้อื่น  และเพื่อไม่ไปกระทบต่อความเสมอภาคที่จะเกิดขึ้น, อันเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่า…ความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย  (Equality before the Law).

          ประชาธิปไตย (Democracy) มิได้ประกอบด้วยเพียงเสรีภาพและความเสมอภาค
แต่ยังประกอบด้วย ภราดรภาพ (Fraternity) อีกด้วย.
การเลือกตั้งที่ทำให้ครอบครัวแตกแยก, หมู่บ้านแตกแยก, สังคมแตกแยก
และประเทศชาติแตกแยก…คงมิใช่ประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยภราดรภาพ.

การปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 

เราคงต้องปฏิรูปทั้งในด้านโครงสร้าง และพัฒนาในด้านคน

ให้สอดรับกับระบอบการปกครองโดยการให้การศึกษา

หรือ…เราอาจต้องสร้างระบอบการปกครองให้สอดรับกับคน! ).

Still quiet here.sas

Leave a Response