การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 เมื่อรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20,

ครูจึงควรออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

โดยสอนให้น้อยลง และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น

ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ (Teach less, Learn more)

download “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21″ ได้ที่นี่!!  Teach Less, Learn More.pdf

Still quiet here.sas

Leave a Response