คุณธรรม

คุณธรรม

กฎธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต…คือ การอยู่รอด!
ชีวิตที่ปรับตัวได้ดีที่สุดจึงจะอยู่รอด…Survival of the Fittest.

มนุษย์พยายามมองหาคุณค่า (Value) ของการอยู่ร่วมกัน นอกเหนือจากการอยู่รอด

…อันเป็นที่มาของศีลธรรม, คุณธรรม และจริยธรรม.

ศีลธรรม คือ หลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกและผิด หรือ ดีและชั่ว.

คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดี หรือ ธรรมประดับจิตใจที่สมควรได้รับการยกย่อง
เช่น ความซื่อสัตย์, ความเสียสละ ฯลฯ

จริยธรรม คือ หลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม (ไม่รวมเรื่อง ผิด หรือ ชั่ว)

ถ้าเรามีคุณธรรมประดับใจ คือ ความซื่อสัตย์,
เราก็ต้องมีจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่แสดงว่า เป็นคนซื่อสัตย์ด้วย
…อยู่ในใจไม่พอ ต้องลงมือกระทำด้วย!

ดังนั้น…คุณธรรมและจริยธรรมจึงนิยมใช้คู่กัน.

พีระ  พนาสุภน

10 มิถุนายน 2557

Still quiet here.sas

Leave a Response