Monthly Archives: August 2014

วารสารการศึกษาต้องมาก่อน Vol.2

Time to Change…ได้เวลาที่คุณครูต้องเปลี่ยนแปลง
ด้วยการ “สอนให้น้อยลง แต่ให้นักเรียนเรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach Less, Learn More)”

ผมขอมอบคำขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่าน ดังนี้
“ค รู…คื อ พ ลั ง ส ำ คั ญ ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21″. Continue reading

วารสารการศึกษาต้องมาก่อน vol.1

ถึง…คุ ณ ค รู ที่ รั ก

มาเตรียมพร้อมสู่การเป็น “ค รู แ ห่ ง ศ ต ว ร ร ษ ที่ 21″ ด้วยกันนะครับ. Continue reading

การปฏิรูปการเมืองไทย ตอน 2

ที่ผ่านมา…’อำนาจอธิปไตยของเรา’ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ น า ย ทุ น ร ะ ดั บ ช า ติ และ น า ย ทุ น ต่ า ง ช า ติ
เนื่องจาก ‘กลไก’ ในการ “ต ร ว จ ส อ บ และ ถ่ ว ง ดุ ล (checks & balances)” ของเราไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

…เราจึงจำเป็นต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” เพื่อออกแบบโครงสร้างอำนาจอธิปไตยใหม่… Continue reading

การปฏิรูปการเมืองไทย ตอนที่ 1

รัฐธรรมนูญแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ อำนาจ นิ ติ บั ญ ญั ติ, อำนาจ บ ริ ห า ร และ อำนาจ ตุ ล า ก า ร
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มี อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ เพื่อให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจของทั้ง 3 ฝ่ายดังกล่าว.

แต่…การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้เศรษฐกิจในระบบทุนนิยม, อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยกลับตกอยู่ภายใต้อำนาจเงินของพรรคการเมืองที่มีนายทุนระดับชาติสนับสนุน
Continue reading

การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

Road Map การปฏิรูปการศึกษาไทย…ซึ่งจะต้องเริ่มจาก “จุ ด มุ่ ง ห ม า ย”,
“ห ลั ก ก า ร” และ “วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า”

รวมทั้งจะต้องมี ก า ร ป ฏิ รู ป ใ ห้ ค ร บ ทั้ ง 5 ด้ า น
จึงจะสามารถตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 นี้ได้. Continue reading