Monthly Archives: November 2013

ความเชื่อและค่านิยม (Beliefs & Values)

ค ว า ม เ ชื่ อ (Beliefs) = สิ่งที่เรารู้สึกหรือคิดว่าเป็นจริง อันจะนำไปสู่ค่านิยม
(จริง/ไม่จริง ต้องตีความ)

ค่ า นิ ย ม (Values) = สิ่งที่เราเชื่อว่าสำคัญหรือมีคุณค่าในชีวิต อันจะนำไปสู่การมีจริยธรรมหรือการกระทำที่ดี
(ดี/ไม่ดี ต้องตีความ) Continue reading

เข้าใจใช้เป็น, ทักษะ, ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ (Literacy, Skill, Expertise & Competency)

1. ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ช้ เ ป็ น (literacy) คือ “ความสามารถในระดับเข้าใจและปฏิบัติได้”.

2. ทั ก ษ ะ (Skill) คือ “ความสามารถในการปฏิบัติได้ในระดับที่ทำได้อย่างคล่องแคล่วหรือชำนาญ อันเกิดจากการทำหรือปฏิบัติบ่อยๆ”.

3. ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ (expertise) คือ “ความสามารถในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ปฏิบัติได้ในระดับดีมาก โดดเด่น หรือเชี่ยวชาญ”.

4. ส ม ร ร ถ น ะ (competency) คือ “ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานตามอาชีพหรือตำแหน่งหน้าที่”. Continue reading

ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

เข้าใจใช้เป็น 3ร. คือ 1) รู้อ่านรู้เขียน, 2) รู้คณิต และ 3) รู้ ICT บ ว ก

ทักษะ 4ก. คือ 1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ, 2) การสื่อสาร, 3) การทำงานร่วมกัน และ 4) การสร้างสรรค์

รวมเป็น 3ร.+4ก. หรือ 3Rs+4Cs
คือ ทั ก ษ ะ ที่ ส ำ คั ญ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1
ซึ่งจะต้องได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 นี้

…ก่ อ น ที่ เ ย า ว ช น ไ ท ย “จ ะ ต ก ยุ ค”.
Continue reading