Monthly Archives: March 2012

ไฟป่า…หรือ ไฟเผา?

“ ไ ฟ ป่ า ” เกิดจากธรรมชาติ…แต่ “ ไ ฟ เ ผ า” เกิดจากคน!

ไ ฟ เ ผ า…นับวันจะเกิด ม า ก ขึ้ น
จนก่อให้เกิดปัญหา ห ม อ ก ค วั น พิ ษ ตามจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ.
Continue reading