Monthly Archives: June 2011

การเลือกตั้ง…ไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไทย

เรามีวิธีการเลือกตั้งแบบอื่นที่ “ไม่ต้องเลียนแบบตะวันตก” หรือไม่ ?

สังคมตะวันตกเป็น สั ง ค ม แ บ บ ปั จ เ จ ก บุ ค ค ล ( individualistic society )

แต่สังคมไทยเป็น สั ง ค ม แ บ บ ค ร อ บ ค รั ว ข ย า ย ( collectivistic society ).

เราอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่…คนในหมู่บ้านเป็นพี่น้องกัน,
เป็นลุงเป็นป้า…เป็นน้าเป็นอากัน.
คนไม่รู้จัก…ก็ยังเรียกลุงเรียกป้า, เรียกน้าเรียกอา และเรียกพี่เรียกน้อง

เราควรออกแบบการเลือกตั้งที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย.
Continue reading

นโยบายประชานิยม

น โ ย บ า ย ป ร ะ ช า นิ ย ม…เป็นการ ใ ช้ เ งิ น เ ร า ไปหาเสียง.

…สร้างความนิยมให้กับตนเอง

แต่ใช้ เ งิ น ภ า ษี ของประชาชน.

ภาษีจาก เ งิ น เ ดื อ น ของพวกเรา,

ภาษีจาก สินค้าที่เราซื้อ.
Continue reading

Changing Education Paradigms

การศึกษาทุกวันนี้…สอนเยาวชนให้มองหา

คำตอบที่ถูกที่สุด เ พี ย ง ค ำ ต อ บ เ ดี ย ว (Convergent thinking),

ให้ความสำคัญกับ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม แ บ บ แ ผ น ที่ ก ำ ห น ด (Conformity)

และให้ความสำคัญกับ ก า ร ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น (Standardisation).

เราจำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อสอนการคิดแบบมองหาคำตอบที่เป็นไปได้…

ที่อาจจะมี ม า ก ก ว่ า ห นึ่ ง ค ำ ต อ บ (divergent thinking). Continue reading