Monthly Archives: November 2010

ปฏิญญาว่าด้วยระบบแอดมิสชั่นส์ที่เป็นธรรม

…เ พื่ อ ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม แ ล ะ อ น า ค ต

ของนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ. Continue reading

ระบบแอดมิสชั่นส์ที่เป็นธรรม

“องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์ที่กำหนด

ต้องสามารถใช้วัดสมรรถนะและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ในการศึกษาต่อระดับการศึกษาขั้นสูงได้.” Continue reading

ชะตาชีวิตหลังแอดมิสชั่นส์

“ก า ร พ ล า ด ห วั ง อาจสร้างโอกาสที่ดีให้กับชีวิต,

มีคนอีกมากมายที่ไม่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

แต่ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ในชีวิตมากกว่าคนที่จบ.” Continue reading

ระบบแอดมิสชั่นส์

แ อ ด มิ ส ชั่ น ส์ เป็นระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ไม่เน้นวิธีการสอบ.

แต่เมื่อกระทรวงศึกษาธิการนำเอามาใช้ ยังคงเน้นใช้วิธีการสอบ

และมักจะมีการตั้งคำถามอยู่เสมอว่า

” มี วิ ธี อ ะ ไ ร ดี ไ ป ก ว่ า ก า ร ส อ บ ? ” Continue reading

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจะ ต้ อ ง ดู ทั้ ง ร ะ บ บ ห รื อ อ ง ค์ ร ว ม

โดยต้อง ป ฏิ รู ป ทุ ก ด้ า น ไ ป พ ร้ อ ม กั น

เพราะการปฏิรูปการศึกษาแต่ละด้าน มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั น,

ลำพังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเดียวย่อมไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จได้.
Continue reading

หลักสูตรใหม่กับการปฏิรูปการศึกษา

ความสำเร็จของการใช้ ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ คือ ความสำเร็จที่มุ่งสู่ตัวผู้เรียน

เพื่อให้ผู้เรียนเป็น ค น ดี ของสังคม เป็น ค น เ ก่ ง ในระดับสากลได้

และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง มี ค ว า ม สุ ข.
Continue reading

นโยบายด้านการศึกษา

นโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 3 เรื่องที่เป็นหลัก ได้แก่

จุดมุ่งหมายการศึกษา,

หลักการจัดการศึกษา

และวิธีการจัดการศึกษา Continue reading

การกระจายอำนาจการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้

“การจัดซื้อโดยส่วนกลางแม้ในบางครั้งจะมี

ความ สุ จ ริ ต, โ ป ร่ ง ใ ส และ เ ป็ น ธ ร ร ม

แต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสื่อการเรียนรู้นั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียน.” Continue reading

นโยบายหนังสือเรียนเสรี…แต่ไม่เป็นธรรม

“ถึงเวลาที่กระทรวงศึกษาการควรทำหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแล

เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่ ‘เสรีและเป็นธรรม’

…ไม่ใช่ในฐานะ ‘คู่แข่ง’ กับเอกชน…” Continue reading

หนังสือเรียนที่ผูกขาดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

“…เรามีระบบเศรษฐกิจ แ บ บ เ ส รี อาศัย ก ล ไ ก ต ล า ด

แต่กระทรวงศึกษาธิการเลือกใช้ระบบเศรษฐกิจ แ บ บ สั ง ค ม นิ ย ม

คือ รั ฐ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต, ผู้ ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ และเป็น ผู้ ซื้ อ – ผู้ ข า ย หนังสือเรียนกันเอง…” Continue reading