Monthly Archives: October 2010

การเรียนรู้

การเรียนรู้จะทำให้มนุษย์ผู้ที่มีเจตนา (Deed) และความปรารถนาอันแรงกล้า (Will)
เปลี่ยนแปลงกรรม (Karma) อันได้แก่ ก า ย, ว า จ า และ ใ จ ของตนเองได้.

คนเรียนรู้…ชุมชนจะพัฒนา…ชาติก็จะรุ่งเรือง.
Continue reading

ความดี

ทุกคนต่างรู้สึกว่าตนเองเป็นคนดี.
คนดีคือคนที่ทำความดี,

แ ต่ ค ว า ม ดี คื อ อ ะ ไ ร ? Continue reading

คุณธรรมและจริยธรรม

สังคมไทยปัจจุบันเรียกร้องและถามหาเรื่อง “คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม” กันในเกือบทุกวงการ.

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม คืออะไร?

เรานิยมใช้ “คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม” คู่กันเพราะอะไร?

ศ า ส น า, ศี ล ธ ร ร ม, คุ ณ ธ ร ร ม และ จ ริ ย ธ ร ร ม มีความสำคัญอย่างไร? Continue reading

การศึกษากับคุณธรรมนำการคิด

“ในเมื่อการศึกษาเป็นกระบวนการของการเรียนรู้
และกระบวนการของการเรียนรู้ที่สำคัญคือ ‘การคิด’.
ดังนั้น คุณธรรม จึงควรแทรกอยู่ในกระบวนการคือ
‘ก า ร คิ ด’
ใช่หรือไม่?” Continue reading