Monthly Archives: September 2010

ทำไม? การศึกษาต้องมาก่อน

การศึกษาเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ (National Agenda) ของประเทศที่พัฒนาแล้วทุกประเทศ,
เพราะการพัฒนาประเทศ จะต้อง พั ฒ น า ค น,
และในการ พั ฒ น า ค น ต้องอาศัยเรื่อง ก า ร ศึ ก ษ า.

“ก า ร ศึ ก ษ า พั ฒ น า ค น แ ล ะ ค น พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ”

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ Continue reading

เราทุกคนต่างเป็นเหยื่อ

เมื่อเราชอบ “ ส้ ม ต ำ ” ที่มีรสเปรี้ยว หวาน เค็ม และเผ็ด,
เราก็พอใจที่จะเลือกกินส้มตำ.

เมื่อเราชอบ “ แ ก ง จื ด ” ที่มีรสหวานตามธรรมชาติ,
เราก็พอใจที่จะเลือกกินแกงจืด.

และเมื่อเราชอบ “ แ ก ง เ ห ลื อ ง ” ที่มีรสเผ็ดจัด,
เราก็พอใจที่จะเลือกกินแกงเหลือง… แกงจืดไม่เอานะ.

สื่อสารมวลชนบางรายก็เลือกข้างเหมือนกัน ตกลงเราตกเป็นเหยื่อของใครกันบ้าง…
Continue reading

การศึกษาต้องมาก่อน

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) ไปในทิศทางที่มีคุณค่าอันพึงประสงศ์ของความเป็นมนุษย์และของสังคม. การศึกษาจึงควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด, มีกระบวนการคิดในลักษณะคุณธรรมนำการคิดที่ควบคู่ไปพร้อมกับการให้ความรู้. การศึกษาไม่ควรเอาความรู้เป็นตัวตั้ง เพราะความรู้ท่วมหัวอาจจะเอาตัวไม่รอด. มนุษย์ค้นพบความรู้ใหม่ๆ เสมอ และความรู้ใหม่ที่ค้นพบมักจะบอกว่าความรู้เก่าที่มนุษย์เคยรู้นั้น “ผิด”. ดังนั้นการศึกษาจึงต้องเอาการรู้จักคิด, เอากระบวนการคิด และเอาการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมไว้ในกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการ “คิดเป็นทำเป็น” เป็นตัวตั้ง. Continue reading

Develop, Improve

รู้ศัพท์

1. develop (verb) = พัฒนา
2. improve (verb) = ปรับปรุง Continue reading

กติกาฟุตบอลโลก กับ กติกาการเลือกตั้งไทย

…ใครบอกว่านอมินี (Nominee) ไม่ผิดกฎหมาย!
ผมจึงมีความเห็นว่า กติการการเลือกตั้งของไทยตลอดเวลาที่ผ่านมา
“กัดกร่อนจิตวิญญาณประชาธิปไตยของคนไทย”
“กัดกร่อนคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมไทย”
…และส่งเสริมพฤติกรรมในทางตรงกันข้าม ! Continue reading

การปะติดรูปประเทศไทย

ในการปฏิรูปประเทศไทย เราจำเป็นต้อง “ปะติดรูป” หลายๆ รูปเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดเป็น “ภาพ” ของการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งรูปต่างๆ เหล่านั้น ได้แก่

“รูปการเมืองและการปกครอง,
รูปเศรษฐกิจ, รูปการสาธารณสุข,
รูปสังคม, รูปการศึกษา, รูปวัฒนธรรม
และรูปการสื่อสารมวลชน”.
Continue reading

Liberty, Freedom, Independence and Equality

liberty [U] = 1. freedom to live as you choose without too many restrictions from government or authority.(1)
อิสระที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ตนเลือกโดยปราศจากการควบคุมที่มากเกินไปจากรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร

freedom [U, C] = 1. the right to do or say what you want without anyone stopping you(1)
สิทธิที่จะทำหรือพูดในสิ่งที่ตนต้องการโดยไม่มีผู้ใดมาหยุดยั้งได้

independence [U] = 1. freedom from political control by other countries(1)
ความอิสระจากการควบคุมทางการเมืองโดยประเทศอื่นๆ

equality [U] = 1. the fact of being equal in rights, status, advantages, etc.: racial/ social/ sexual equality(1)
ข้อเท็จจริงของความเสมอกันในสิทธิ, สถานะภาพ, ความได้เปรียบ ฯลฯ เช่น ความเสมอภาค ด้านเชื้อชาติ/ สังคม/ เพศ Continue reading

ตาบอดคลำช้าง (ภาคพิสดาร)

‘ ป ร า ช ญ์ ‘ ในแต่ละสาขาวิชาล้วนมีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาของตน
จึงเปรียบเสมือน ต า บ อ ด ค ล ำ ช้ า ง ที่พยายามจะอธิบายช้างทั้งตัวจากความรู้ของตนเอง. Continue reading