Monthly Archives: August 2010

“ระบบการเมืองไทยล้มเหลว”

ผมมีความเห็นว่า “ระบบการเมืองไทยล้มเหลว” ด้วยเห็นผลดังต่อไปนี้ :-

ประการแรก สภาผู้แทนราษฎรล้มเหลว ซึ่งจะเห็นได้จากการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี ’54
ที่ส.ส.ส่วนใหญ่ไม่สนใจทักท้วง, เสนอแนะหรือให้แนวทางอย่างสร้างสรรค์ต่อการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลับมีแต่การประท้วง, เสียดสี, ยั่วยุ และออกนอกเรื่อง โดยส.ส.เพียงส่วนน้อยที่ทำตัวเป็น “ดาวสภา”;
และจะเห็นได้จากการประชุมเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ล้มเหลว
เพราะในที่สุดรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็จะอยู่ต่อไปได้เพราะ “เสียงข้างมาก”,

การโหวตหรือการลงมติโดยอิสระของส.ส.ก็มีข้อเคลือบแคลงสงสัยว่า มาจากเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของชาติ?
…หรือเป็นเพราะผลประโยชน์ ส่วนตัว. Continue reading

สิทธิในการใช้เบนซิน 95

ผ ม เ ป็ น ค น รั ก ร ถ…ผมจึงไม่ต้องการใช้น้ำมันแกสโซฮอล
เพราะเคยลองใช้มาแล้ว และพบว่าเครื่องยนต์มีกำลังตกลง อัตราการเร่งไม่เหมือนเดิม.

ขณะนี้ก็พบว่าในกรุงเทพฯ ปั๊มที่เคยจำหน่ายเบนซิน 95 ก็กำลังทะยอยกันเลิกขาย
เปลี่ยนไปขายแกสโซฮอลสูตร 95.

ผมคิดว่าผมควรจะมี ” สิ ท ธิ ใ น ก า ร ใ ช้ เ บ น ซิ น 95 ” นะครับ. Continue reading

Legitimate

legitimate (adj.) = 1. allowed and acceptable according to the law(1)
ซึ่งทำได้และเป็นที่ยอมรับได้ตามกฎหมาย (ตามนิตินัย)
e. g. The legitimate government of the country(1)
Is his business strictly legitimate?(1)
ตัวอย่าง รัฐบาลซึ่งเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายของประเทศ
ธุรกิจของเขาถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริงหรือไม่?
2. for which there is a fair and acceptable reason(1)
ซึ่งมีเหตุผลที่เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับได้ Continue reading

จริยธรรมในฟุตบอลโลก

ใครก็ตามที่ได้ดูฟุตบอลโลกรอบ 8 ทีมสุดท้าย คู่ระหว่าง “อุรุกวัย กับ กานา” คงอดรู้สึกไม่ได้ว่า “ทำไมกติกาฟุตบอลโลกจึงเป็นแบบนี้?” เนื่องจากผู้เล่นกานายิงเข้ากรอบประตูไปแล้ว แต่ผู้เล่นอุรุกวัยที่ยืนตรงเส้นประตูใช้มือทั้งสองปัดลูกบอลออกจากประตู อย่างเจตนาและจงใจ.คำถามคือ “ทำไมกรรมการจึงไม่ตัดสินให้เป็นลูกเข้าประตู?”
ความเสี่ยงประการแรก คือ “ผู้รักษาประตูรับหรือปัดลูกออกจากประตูได้”

ความเสี่ยงประการที่สอง คือ “ผู้ยิงลูกโทษ ยิงลูกบอลไม่เข้าประตู”
Continue reading

ประเทศไทยต้องมาก่อน

ผมคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาของบ้านเมือง ไม่ใช่เวลาของการเล่นเกมส์การเมือง. นายกรัฐมนตรีร่วมกับคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องบริหารบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขโดยเร็วด้วย สติและปัญญา. ผมขอวิงวอนรัฐบาลว่าอย่ามัวแต่สร้างภาพ อย่าห่วงแต่ภาพลักษณ์ และอย่าใช้นำ้ลายบริหารประเทศ. สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ ไม่ใช่ “การอภิปราย” ในสภา. ผมเริ่มได้ยินคนพูดกันมากขึ้นว่ารัฐบาลที่รักษาความเป็นนิติรัฐไว้ไม่ได้ “สมควรลาออก” มากกว่าการยุบสภา”.