Category Archives: อื่นๆ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ความสำคัญการฝึกฝนทักษะของผู้เรียน, ครูควรออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยสอนให้น้อยลง และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ (Teach less, Learn more) Continue reading

ไฟป่า…หรือ ไฟเผา?

“ ไ ฟ ป่ า ” เกิดจากธรรมชาติ…แต่ “ ไ ฟ เ ผ า” เกิดจากคน!

ไ ฟ เ ผ า…นับวันจะเกิด ม า ก ขึ้ น
จนก่อให้เกิดปัญหา ห ม อ ก ค วั น พิ ษ ตามจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ.
Continue reading

น้ำจ๋า…คน กทม.จ๊ะ

คน กทม.จ๊ะ : “ถ้าปล่อยให้น้ำท่วม กทม. เศรษฐกิจของประเทศชาติจะเสียหาย เพราะเศรษฐกิจของ กทม. ก็คือ เศรษฐกิจของประเทศ!…..”

น้ำจ๋า : “คน กทม.จ๊ะ…เธอจะยอมซับน้ำตาให้คนภาคกลางที่ถูกน้ำท่วมขัง โดยปล่อยให้พวกข้าไหลท่วมผ่าน กทม. ลงสู่อ่าวไทยได้เร็วขึ้น…..”
Continue reading

สิทธิในการใช้เบนซิน 95

ผ ม เ ป็ น ค น รั ก ร ถ…ผมจึงไม่ต้องการใช้น้ำมันแกสโซฮอล
เพราะเคยลองใช้มาแล้ว และพบว่าเครื่องยนต์มีกำลังตกลง อัตราการเร่งไม่เหมือนเดิม.

ขณะนี้ก็พบว่าในกรุงเทพฯ ปั๊มที่เคยจำหน่ายเบนซิน 95 ก็กำลังทะยอยกันเลิกขาย
เปลี่ยนไปขายแกสโซฮอลสูตร 95.

ผมคิดว่าผมควรจะมี ” สิ ท ธิ ใ น ก า ร ใ ช้ เ บ น ซิ น 95 ” นะครับ. Continue reading