Category Archives: การศึกษา

วารสารการศึกษาต้องมาก่อน Vol.2

Time to Change…ได้เวลาที่คุณครูต้องเปลี่ยนแปลง
ด้วยการ “สอนให้น้อยลง แต่ให้นักเรียนเรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach Less, Learn More)”

ผมขอมอบคำขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่าน ดังนี้
“ค รู…คื อ พ ลั ง ส ำ คั ญ ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21″. Continue reading

วารสารการศึกษาต้องมาก่อน vol.1

ถึง…คุ ณ ค รู ที่ รั ก

มาเตรียมพร้อมสู่การเป็น “ค รู แ ห่ ง ศ ต ว ร ร ษ ที่ 21″ ด้วยกันนะครับ. Continue reading

การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

Road Map การปฏิรูปการศึกษาไทย…ซึ่งจะต้องเริ่มจาก “จุ ด มุ่ ง ห ม า ย”,
“ห ลั ก ก า ร” และ “วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า”

รวมทั้งจะต้องมี ก า ร ป ฏิ รู ป ใ ห้ ค ร บ ทั้ ง 5 ด้ า น
จึงจะสามารถตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 นี้ได้. Continue reading

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ ก็คือ
การจัดการเรียนรู้ที่นำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
เป็นเป้าหมายสำคัญที่นักเรียนต้องเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายนั้น (จุดจบเรื่อง)

ส่วนครูมีบทบาทสำคัญที่ต้องหาหนทางนำพานักเรียนไปให้ถึงตอนจบ
แบบ H a p p y E n d i n g (ดี-เก่ง-สุข-พึ่งตนเองได้). Continue reading

ความสุขแห่งชาติ

การปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย เราคงต้องปฏิรูปทั้งในด้านโครงสร้าง และพัฒนาในด้านคนให้สอดรับกับระบอบการปกครองโดยการให้การศึกษา

( หรือ…เราอาจต้องสร้างระบอบการปกครองให้สอดรับกับคน! ). Continue reading

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ความสำคัญการฝึกฝนทักษะของผู้เรียน, ครูควรออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยสอนให้น้อยลง และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ (Teach less, Learn more) Continue reading

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

“การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (ปี พ.ศ. 2552-2561)”….มีการปรับหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับโลก ที่มุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นสอนให้น้อยลง แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้น (Teach Less, Learn More) Continue reading

ความเชื่อและค่านิยม (Beliefs & Values)

ค ว า ม เ ชื่ อ (Beliefs) = สิ่งที่เรารู้สึกหรือคิดว่าเป็นจริง อันจะนำไปสู่ค่านิยม
(จริง/ไม่จริง ต้องตีความ)

ค่ า นิ ย ม (Values) = สิ่งที่เราเชื่อว่าสำคัญหรือมีคุณค่าในชีวิต อันจะนำไปสู่การมีจริยธรรมหรือการกระทำที่ดี
(ดี/ไม่ดี ต้องตีความ) Continue reading

เข้าใจใช้เป็น, ทักษะ, ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ (Literacy, Skill, Expertise & Competency)

1. ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ช้ เ ป็ น (literacy) คือ “ความสามารถในระดับเข้าใจและปฏิบัติได้”.

2. ทั ก ษ ะ (Skill) คือ “ความสามารถในการปฏิบัติได้ในระดับที่ทำได้อย่างคล่องแคล่วหรือชำนาญ อันเกิดจากการทำหรือปฏิบัติบ่อยๆ”.

3. ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ (expertise) คือ “ความสามารถในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ปฏิบัติได้ในระดับดีมาก โดดเด่น หรือเชี่ยวชาญ”.

4. ส ม ร ร ถ น ะ (competency) คือ “ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานตามอาชีพหรือตำแหน่งหน้าที่”. Continue reading

ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

เข้าใจใช้เป็น 3ร. คือ 1) รู้อ่านรู้เขียน, 2) รู้คณิต และ 3) รู้ ICT บ ว ก

ทักษะ 4ก. คือ 1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ, 2) การสื่อสาร, 3) การทำงานร่วมกัน และ 4) การสร้างสรรค์

รวมเป็น 3ร.+4ก. หรือ 3Rs+4Cs
คือ ทั ก ษ ะ ที่ ส ำ คั ญ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1
ซึ่งจะต้องได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 นี้

…ก่ อ น ที่ เ ย า ว ช น ไ ท ย “จ ะ ต ก ยุ ค”.
Continue reading