Author Archives: secretary

วารสารการศึกษาต้องมาก่อน Vol.2

Time to Change…ได้เวลาที่คุณครูต้องเปลี่ยนแปลง
ด้วยการ “สอนให้น้อยลง แต่ให้นักเรียนเรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach Less, Learn More)”

ผมขอมอบคำขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่าน ดังนี้
“ค รู…คื อ พ ลั ง ส ำ คั ญ ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21″. Continue reading

วารสารการศึกษาต้องมาก่อน vol.1

ถึง…คุ ณ ค รู ที่ รั ก

มาเตรียมพร้อมสู่การเป็น “ค รู แ ห่ ง ศ ต ว ร ร ษ ที่ 21″ ด้วยกันนะครับ. Continue reading

การปฏิรูปการเมืองไทย ตอน 2

ที่ผ่านมา…’อำนาจอธิปไตยของเรา’ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ น า ย ทุ น ร ะ ดั บ ช า ติ และ น า ย ทุ น ต่ า ง ช า ติ
เนื่องจาก ‘กลไก’ ในการ “ต ร ว จ ส อ บ และ ถ่ ว ง ดุ ล (checks & balances)” ของเราไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

…เราจึงจำเป็นต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” เพื่อออกแบบโครงสร้างอำนาจอธิปไตยใหม่… Continue reading

การปฏิรูปการเมืองไทย ตอนที่ 1

รัฐธรรมนูญแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ อำนาจ นิ ติ บั ญ ญั ติ, อำนาจ บ ริ ห า ร และ อำนาจ ตุ ล า ก า ร
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มี อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ เพื่อให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจของทั้ง 3 ฝ่ายดังกล่าว.

แต่…การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้เศรษฐกิจในระบบทุนนิยม, อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยกลับตกอยู่ภายใต้อำนาจเงินของพรรคการเมืองที่มีนายทุนระดับชาติสนับสนุน
Continue reading

การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

Road Map การปฏิรูปการศึกษาไทย…ซึ่งจะต้องเริ่มจาก “จุ ด มุ่ ง ห ม า ย”,
“ห ลั ก ก า ร” และ “วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า”

รวมทั้งจะต้องมี ก า ร ป ฏิ รู ป ใ ห้ ค ร บ ทั้ ง 5 ด้ า น
จึงจะสามารถตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 นี้ได้. Continue reading

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ ก็คือ
การจัดการเรียนรู้ที่นำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
เป็นเป้าหมายสำคัญที่นักเรียนต้องเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายนั้น (จุดจบเรื่อง)

ส่วนครูมีบทบาทสำคัญที่ต้องหาหนทางนำพานักเรียนไปให้ถึงตอนจบ
แบบ H a p p y E n d i n g (ดี-เก่ง-สุข-พึ่งตนเองได้). Continue reading

ความสุขแห่งชาติ

การปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย เราคงต้องปฏิรูปทั้งในด้านโครงสร้าง และพัฒนาในด้านคนให้สอดรับกับระบอบการปกครองโดยการให้การศึกษา

( หรือ…เราอาจต้องสร้างระบอบการปกครองให้สอดรับกับคน! ). Continue reading

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ความสำคัญการฝึกฝนทักษะของผู้เรียน, ครูควรออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยสอนให้น้อยลง และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ (Teach less, Learn more) Continue reading

คุณธรรม

กฎธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต…คือ ก า ร อ ยู่ ร อ ด !
ชีวิตที่ปรับตัวได้ดีที่สุดจึงจะอยู่รอด…Survival of the Fittest.
มนุษย์พยายามมองหาคุณค่า (Value) ของการอยู่ร่วมกัน นอกเหนือจากการอยู่รอด…อันเป็นที่มาของ ศี ล ธ ร ร ม, คุ ณ ธ ร ร ม และ จ ริ ย ธ ร ร ม. Continue reading

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

“การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (ปี พ.ศ. 2552-2561)”….มีการปรับหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับโลก ที่มุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นสอนให้น้อยลง แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้น (Teach Less, Learn More) Continue reading