การปฏิรูปการเมืองไทยให้ยั่งยืน

การปฏิรูปการเมืองจึงต้องให้ความสำคัญของการปฏิรูปท้องถิ่นเป็นอย่างสูง,
และ“การศึกษา”จะต้องเป็นพันธกิจ (Mission) สำคัญของทุกท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคน.
“ประชาธิปไตยจะก้าวหน้า…ท้องถิ่นต้องได้รับการพัฒนา”.

การปฏิรูปการเมือง คือ การปฏิรูปการใช้อำนาจอธิปไตยและอำนาจรัฐ เพื่อไปปฏิรูปประเทศไทยในด้านอื่นๆ
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และการศึกษา อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนที่กำลังเพิ่มมากขึ้น.
ดังนั้น การปฏิรูปประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเริ่มจากการปฏิรูปการเมืองไทยให้ยั่งยืน.
Continue reading

อำนาจอธิปไตยภายใต้พรรคการเมือง

การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่…โดยมีโครงสร้างอำนาจอธิปไตยใหม่ดังกล่าว จะมีส่วนช่วยปลดแอกอำนาจอธิปไตยของประชาชนให้หลุดพ้นจากอำนาจทุนของพรรคการเมือง, อันเป็นการปฏิรูปการเมืองไทยให้ยั่งยืน.

การเมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจรัฐ เพื่อ…ไปปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆ
เพื่อ…สร้างคนให้มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย, มีจิตต่อสาธารณะ, สำนึกในหน้าที่พลเมือง, มีเศรษฐกิจพอเพียง และมีอิสระในการตัดสินใจทางการเมือง
เพื่อ…ให้การเลือกตั้งแบบ 1 คน 1 เสียง สามารถสะท้อนความต้องการของประชาชน (Popular Will) ได้อย่างแท้จริง. Continue reading

เว้นวรรคสภา…ดีกว่ายุบสภา

“ถ้าไม่มีสภา ไม่มีรัฐบาล และไม่มีพรรคการเมือง สัก 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี…บ้านเมืองเราจะอยู่รอดต่อไปได้หรือไม่?”. Continue reading

ความเชื่อและค่านิยม (Beliefs & Values)

ค ว า ม เ ชื่ อ (Beliefs) = สิ่งที่เรารู้สึกหรือคิดว่าเป็นจริง อันจะนำไปสู่ค่านิยม
(จริง/ไม่จริง ต้องตีความ)

ค่ า นิ ย ม (Values) = สิ่งที่เราเชื่อว่าสำคัญหรือมีคุณค่าในชีวิต อันจะนำไปสู่การมีจริยธรรมหรือการกระทำที่ดี
(ดี/ไม่ดี ต้องตีความ) Continue reading

เข้าใจใช้เป็น, ทักษะ, ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ (Literacy, Skill, Expertise & Competency)

1. ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ช้ เ ป็ น (literacy) คือ “ความสามารถในระดับเข้าใจและปฏิบัติได้”.

2. ทั ก ษ ะ (Skill) คือ “ความสามารถในการปฏิบัติได้ในระดับที่ทำได้อย่างคล่องแคล่วหรือชำนาญ อันเกิดจากการทำหรือปฏิบัติบ่อยๆ”.

3. ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ (expertise) คือ “ความสามารถในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ปฏิบัติได้ในระดับดีมาก โดดเด่น หรือเชี่ยวชาญ”.

4. ส ม ร ร ถ น ะ (competency) คือ “ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานตามอาชีพหรือตำแหน่งหน้าที่”. Continue reading

ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

เข้าใจใช้เป็น 3ร. คือ 1) รู้อ่านรู้เขียน, 2) รู้คณิต และ 3) รู้ ICT บ ว ก

ทักษะ 4ก. คือ 1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ, 2) การสื่อสาร, 3) การทำงานร่วมกัน และ 4) การสร้างสรรค์

รวมเป็น 3ร.+4ก. หรือ 3Rs+4Cs
คือ ทั ก ษ ะ ที่ ส ำ คั ญ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1
ซึ่งจะต้องได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 นี้

…ก่ อ น ที่ เ ย า ว ช น ไ ท ย “จ ะ ต ก ยุ ค”.
Continue reading

AEC : การเปิดเสรีการบริการการศึกษา ปี 2558

“การศึกษา” ได้รับการจัดอยู่ในหมวด “การบริการ” ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในเรื่องการเปิดเสรีการบริการการศึกษาแล้วตามข้อผูกพันชุดที่ 7 (Package 7th)

ในส่วนของประเทศไทย ได้ลงนามและตกลงที่จะเปิดเสรีการบริการการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 โดยมีรูปแบบต่างๆ ตามตารางที่สรุปไว้ดังนี้ :- Continue reading

ไฟป่า…หรือ ไฟเผา?

“ ไ ฟ ป่ า ” เกิดจากธรรมชาติ…แต่ “ ไ ฟ เ ผ า” เกิดจากคน!

ไ ฟ เ ผ า…นับวันจะเกิด ม า ก ขึ้ น
จนก่อให้เกิดปัญหา ห ม อ ก ค วั น พิ ษ ตามจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ.
Continue reading

Dissent

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ต ก ต่ า ง…หรือ

การปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่. Continue reading

น้ำจ๋า…คน กทม.จ๊ะ

คน กทม.จ๊ะ : “ถ้าปล่อยให้น้ำท่วม กทม. เศรษฐกิจของประเทศชาติจะเสียหาย เพราะเศรษฐกิจของ กทม. ก็คือ เศรษฐกิจของประเทศ!…..”

น้ำจ๋า : “คน กทม.จ๊ะ…เธอจะยอมซับน้ำตาให้คนภาคกลางที่ถูกน้ำท่วมขัง โดยปล่อยให้พวกข้าไหลท่วมผ่าน กทม. ลงสู่อ่าวไทยได้เร็วขึ้น…..”
Continue reading